شما در حال خواندن درس توصیف وابستگی المان‌ها بر اساس شدت جریان هستید. این درس مربوط به مجموعه طرح‌ریزی است.

برای تعیین چیدمان المان‌ها -یا همان لی‌اوت- باید میزان وابستگی و ارتباط میان آن‌ها را بسنجیم، سپس المان‌های وابسته‌تر را در مجاورت هم قرار دهیم. برای تعیین میزان وابستگی، پارامترهای زیادی باید مورد توجه قرار بگیرد که معمولاً شدت جریان مواد یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. این اهمیت به اندازه‌ای است که موتر در کتاب SLP، عوامل مؤثر را به دو گروه «شدت جریان مواد» و «هر چیزی غیر از شدت جریان مواد» تقسیم کرده است؛‌ چرا که در واحدهای صنعتی، معمولاً بخش زیای از هزینه‌ها مربوط به جریان مواد هستند. در این درس با الگوبرداری از SLP، روشی را معرفی خواهیم کرد که برای توصیف و نمایش وابستگی المان‌ها فقط بر اساس شدت جریان کارایی دارد. گفتنی است که اگر بخواهیم سایر پارامترها را هم در نظر بگیریم، باید از روش معرفی شده در درس بعدی استفاده کنیم.

قدم اول: تهیه‌ی پیش‌نیازها

برای تهیه دیاگرام وابستگی المان‌ها بر اساس شدت جریان، باید موارد زیر را تهیه کنیم:

باید متناسب با هدف‌مان، فهرستی از بخش‌های مختلف را تهیه کنیم؛ این بخش‌ها ممکن است ساختمان‌ها، سوله‌ها، دپارتمان‌ها، ایستگاه‌های کاری یا ماشین‌آلات باشند. مثلاً در فاز دوم طرح‌ریزی معمولاً به المان‌های بزرگ‌تر مثل ساختمان‌ها و سوله‌ها و دپارتمان‌ها توجه می‌کنیم. اما در فاز سوم روی جزئیات، مثل ماشین‌آلات و ایستگاه‌های کاری توجه داریم.

باید قبلاً شدت جریان میان هر دو المان را محاسبه کرده باشیم. بدین منظور می‌توانیم: مسیرهای حرکت را از FPC استخراج، شدت جریان میان هر دو بخش را محاسبه کنیم و نتایج را مثل زیر در ماتریس از-به یا دیاگرام جریان به نمایش بگذاریم.

قدم دوم: مرتب کردن شدت جریان

در قدم دوم، مندرجات جدول را به ترتیب شدت جریان مرتب می‌کنیم.

قدم سوم. تبدیل اعداد شدت جریان به حروف توصیفی

در این مرحله اولاً باید مقادیر عددی شدت جریان را به شکل توصیفی تبدیل کنیم. ثانیاً دیاگرام وابستگی بخش‌ها بر اساس شدت جریان را تشکیل دهیم. موتر برای استانداردسازی توصیف‌های کیفی، حروف زیر را برای توصیف غیرعددی شدت جریان پیشنهاد کرده است:

A: Abnormal high intensity of flow

E: Especially high intensity of flow

I: Important intensity of flow

O: Ordinary intensity of flow

U: Unimportant moves of negligible intensity

معنای این حروف را به زبان انگلیسی نوشتیم تا دلیل نام‌گذاری هر کدام معلوم باشد و راحت‌تر آن‌ها را به ذهن بسپارید:

A: شدت جریان میان بخش‌ها به‌صورت غیرطبیعی زیاد است (بسیار بسیار زیاد است)

E: شدت جریان میان بخش‌ها به‌طور خاصی زیاد است (بسیار زیاد است)

I: شدت جریان مهمی میان بخش‌ها وجود دارد (زیاد)

O: شدت جریان میان بخش‌ها معمولی است. (متوسط)

U: شدت جریان قابل چشم‌پوشی و بی‌اهمیت است.

ضمناً برای توصیف دقیق‌تر می‌توانیم هر کدام از این حروف را (به جز U) با علامت + و – نشان دهیم. بدین ترتیب ۹ گروه مختلف برای توصیف اهمیت جریان خواهیم داشت که به ترتیب عبارتند از:

A+

A-

E+

E-

I+

I-

O+

O-

U

برای تبدیل شدت جریان به کدهای توصیفی (A و E و I و O و U) ابتدا برای جریان بین هر دو بخش، یک نمودار میله‌ای رسم می‌کنیم. سپس بازه‌های مختلفی را تعریف می‌کنیم که هر کدام به یکی از کدهای توصیفی تعلق دارند. هر کدام از مقادیر شدت جریان در یکی از این بازه‌ها قرار می‌گیرد و متناسب با آن نام‌گذاری می‌شود.

بازه‌های دیاگرام بر اساس تجربیات و نظریات تحلیل‌گران انتخاب می‌شوند (چون یک توصیف کیفی هستند) اما موتر توضیحاتی در کتابش دارد که برای تعیین دقیق‌تر آن‌ها مفید است: معمولاً بازه‌ی A فقط شامل ده درصد از روابط است، اما همین میزان مسئول حدود ۴۰ % از کل شدت جریان هستند. حال آن که بازه‌ی O معمولاً ۱۰% از کل شدت جریان را به خود اختصاص دهد، اما ۴۰% روابط مربوط به آن هستند.

در دیاگرام جریان بالا، بازه‌ی A فقط شامل جریان میان بخش‌های اول و هفتم و بخش‌های اول و ششم است. یعنی دو رابطه از کل ۲۱ رابطه و حدوداً ۱۰% آن‌ها را شامل می‌شود. از طرفی شدت جریان همین دو رابطه (۱۸۰۰ و ۱۶۰۰) معادل ۳۴۰۰ واحد است که به نسبت کل شدت جریان (۹۲۰۸ واحد) حدود ۳۷% است. این اعداد با قاعده‌ی ۱۰% و ۴۰% موتر هم‌خوانی دارند و به نظر می‌رسد که عملکردمان در ارزش‌گذاری کیفی مقادیر شدت جریان، مناسب بوده است.

نموداری که رسم کردیم خروجی این درس و جواب سؤال اول است و یکی از ورودی‌های بسیار مهم در فرایند طرح‌ریزی محسوب می‌شود که به زودی با نحوه‌ی استفاده از آن آشنا خواهید شد.

شما درس 22 از مجموعه طرح‌ریزی را مطالعه کردید. درس‌های این مجموعه به ترتیب عبارتند از:
درس 1- مفهوم و اهمیت طرح ریزی واحدهای صنعتی

فاز اول: تعیین موقعیت مکانی واحد صنعتی

قدم اول- انتخاب چند گزینه برای مکان واحد صنعتی

درس 2- معیارهایی برای انتخاب مکان واحد صنعتی
درس 3- مکان‌یابی با روش مرکز ثقل

قدم دوم- انتخاب بهترین گزینه

درس 4- روش نقطه‌ سربه‌سر برای انتخاب مکان واحد صنعتی
درس 5- روش امتیازدهی وزنی برای انتخاب مکان واحد صنعتی

فاز دوم: طرح‌ریزی کلیات

قدم اول- تعیین بخش‌ها و نواحی کلی واحد صنعتی

درس 6- استقرار محصولی
درس 7- استقرار فرایندی
درس 8- استقرار ثابت
درس 9- استقرار بر اساس تکنولوژی گروهی (GT)
درس 10- تعیین استقرار با منحنی محصول-مقدار و منحنی هزینه-مقدار
درس 11- معیارهایی برای بخش‌بندی واحد صنعتی

قدم دوم- تعیین میزان وابستگی بخش‌ها

درس 12- جریان مواد چیست و چه اهمیتی دارد؟
درس 13- نمودار فرایند عملیات (OPC)
درس 14- نمودار فرایند جریان (FPC)
درس 15- نمودار فرایند چند محصولی (MPPC)
درس 16- ماتریس از-به (From-To)
درس 17- چیدمان نقاط ورود و خروج
درس 18- الگوهای جریان مواد
درس 19- شدت جریان مواد
درس 20- نمایش شدت جریان مواد
درس 21- توصیف وابستگی بر اساس شدت جریان
درس 22- توصیف وابستگی بر اساس شدت جریان و سایر عوامل
درس 23- نمایش وابستگی با دیاگرام ارتباط

قدم سوم- تخمین فضای مورد نیاز

درس 24- روش‌های تخمین فضا
درس 25- ترسیم دیاگرام ارتباط فضا و دیاگرام بلوکی

قدم چهارم- تبدیل نتایج طرح‌ریزی به طرح‌های کاربردی

قدم پنجم- انتخاب طرح نهایی

فاز سوم: طرح‌ریزی جزئیات

قدم اول- تعیین جزئیات

در مورد ماشین‌آلات
درس 26- معیارهای عمومی برای انتخاب ماشین‌آلات
درس 27- محاسبه تعداد ماشین‌آلات مورد نیاز
درس 28- آشنایی با خط تولید و بالانس آن
در مورد انتقال مواد
درس 29- مفهوم و اهمیت Material Handling
درس 30- مواد، حرکات و روش‌ها در انتقال مواد
درس 31- اصول انتقال مواد
درس 32- گروه‌بندی مواد برای طراحی سیستم انتقال
درس 33- طبقه‌بندی تجهیزات انتقال مواد
درس 34- انواع بار واحد و تجهیزات واحدسازی
درس 35- تراکها و وسایل نقلیه صنعتی
در مورد سایر المان‌ها
درس 36- واحدهای ارسال و دریافت
درس 37- انبارها
درس 38- راهروها
درس 39- فضاهای اداری
درس 40- ایستگاه‌های کاری

قدم دوم- تعیین میزان وابستگی المان‌ها

قدم سوم- محاسبه دقیق‌تر فضاهای مورد نیاز

قدم چهارم- تبدیل نتایج طرح‌ریزی به طرح‌های کاربردی

درس 41- تبدیل نتایج اولیه به طرح‌های کاربردی
درس 42- خروجی گرفتن از پروژه طرح‌ریزی

قدم پنجم- انتخاب طرح نهایی

درس 43- ارزیابی طرح‌ها بر اساس جابه‌جایی مواد
درس 44- ارزیابی طرح‌ها بر اساس هزینه
درس 45- ارزیابی طرح‌ها با روش امتیازدهی وزن‌دار
درس 46- شاخص‌های پرکاربرد در ارزیابی طرح‌ها
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *