چند ساعت کار مناسب است؟

آیا همه چیز به هم ربط دارد؟