شما درس ششم از دوره آموزش آنلاین کتیا (محیط Part Design) با موضوغ ابزارهای Boolean را مشاهده می نمایی که شامل دستورات جبری Add،Remove, Intersect و … میشود.. جهت مشاهده سایر درس های این دوره کلیک کنید.

ابزارهای Boolean (دستورات Add , Remove , Intersect , Trim , Assemble)

ابزارهای Boolean برای انجام دستورات جبری روی قطعات انجام میشود و در فضای Part Design لازم است هر یک از این قطعات در یک Body مجزا قرار گرفته باشند، همینطور که در ویدئو بصورت کامل مشاهده خواهید کرد دستورات Boolean شامل موارد زیر هستند:

دستور Add

دستور add قطعه دوم را با قطعه ی اول ترکیب کرده و قطعه ی جدید و یکپارچه ای را بوجود میاورد، همچنین از این لحظه قطعه ی دوم در درخت طراحی زیر مجموعه ی قطعه ی اول محسوب میشود.

دستور Remove

با کمک دستور Remove قطعه دوم از قطعه ی اول حذف میشود، بعبارتی بخش مشترک دو قطعه به همراه قطعه ی دوم حذف شده و آچه باقی میماند بعنوان قطعه ی نهایی در نظر گرفته میشود. (از این مرحله قطعه ی دوم در درخت طراحی زیر محموعه قطعه اول محسوب میشود.)

ابا توجه به کاربرد دستور Remove در طراحی قالب و فیکسچر و … یکی از پرکاربردترین ابزارهای Boolean محسوب میشود.

دستور Intersect

دستور Intersect بخش مشترک میان قطعات اول و دوم را حفظ کرده و سایر اجزای آن را حذف میکند، دقیقا مشابه عملیات اشتراک گیری در جبر.

دستور Union Trim

اگه قطعه ی اول از میان قطعه ی دوم عبور کرده باشد بطوریکه آن را به دو یا چند قسمت تقسیم کند، با کمک دستور Union Trim، بخش مشترک آنها از قطعه ی دوم حذف شده و در قطعه ی اول باقی میماند.

دستور Assemble

استفاده از دستور Assemble در ویدئو آموزش داده نشده است، اما پس از مشاهده ی ویدئو میتوانید بصورت متنی نحوه ی استفاده از آن را مشاهده نمایید.