به فاز اول طراحی مهندسی خوش آمدید. اینجا یکی از زیرمجموعه‌های دوره‌ی طراحی مهندسی و یکی از چهار فاز اصلی فرایند طراحی است. 

فاز اول طراحی مهندسی

برنامه‌ریزی محصول چیست و چگونه انجام می‌شود؟

آشنایی با برنامه ریزی محصول

در این درس موضوعات زیر را بررسی می‌کنیم:

۱- مفهوم برنامه‌ریزی محصول و ارتباط آن با طراحی مهندسی

۲- آشنایی با فرایند برنامه‌ریزی محصول

۳- آشنایی کلی با اقدامات و روش‌های برنامه‌ریزی محصولشفاف‌سازی کار و تهیه‌ی فهرست الزامات

شفاف سازی کار طراحی و تهیه فهرست الزامات طراحی (Requirements List)

در این درس موضوعات زیر را بررسی می‌کنیم:

۱- مفهوم شفاف‌سازی کار (Task Clarification)

۲- ارتباط شفاف‌سازی کار و برنامه‌ریزی محصول

۳- مفهوم و کاربرد فهرست الزامات طراحی (Design Requirements List) و ملاحظات تهیه‌ی آن

۴- ساختار فهرست الزامات

۵- روش‌های شناسایی الزامات

۶- فهرست‌های جزئی (Partial)نمونه‌هایی از چک‌لیست الزامات

نمونه‌هایی از چک لیست الزامات

در این درس برای تهیه‌ی فهرست الزامات، دو چک‌لیست پال و بیتز، و ارلنسپیل را ارائه کردیم.