به فاز دوم طراحی مهندسی خوش آمدید. اینجا یکی از زیرمجموعه‌های دوره‌ی طراحی مهندسی و یکی از چهار فاز اصلی فرایند طراحی است. 

مرحله طراحی مفهومی

طراحی مفهومی چیست؟

طراحی مفهومی یا Conceptual Design چیست؟

در این درس موضوعات زیر را بررسی می‌کنیم:

۱- جایگاه طراحی مفهومی در فرایند طراحی

۲- مفهوم (Concept) در طراحی

۳- کلیات طراحی مفهومی

۴- ارتباط طراحی مفهومی با طراحی تجسمیفرایند طراحی مفهومی

فرایندهای طراحی مفهومی

در این درس موضوعات زیر را بررسی می‌کنیم:

۱- فرایند پیشنهاد شده در کتاب طراحی مهندسی پال و بیتز برای طراحی مفهومی

۲- فرایند پیشنهاد شده در کتاب توسعه‌ی محصول اولریچ برای طراحی مفهومیانتزاعی‌سازی در طراحی مفهومی

انتزاعی سازی یا Abstraction در طراحی

در این درس موضوعات زیر را بررسی می‌کنیم:

۱- آشنایی با مفهوم انتزاعی‌سازی یا Abstraction در طراحی

۲- بررسی کارکرد انتزاعی‌سازی

۳- بررسی مثال‌هایی از انتزاعی‌‌سازی و تأثیر آن در ارائه‌ی راهکارهای خلاقانه

۴- ارائه‌ی فرایندی برای تبدیل فهرست الزامات (Requirements List) به یک مسأله‌ی انتزاعیسیستم‌های فنی و توصیف عملکردشان

سیستمهای فنی یا تکنیکال (Technical Systems)

در این درس موضوعات زیر را بررسی می‌کنیم:

۱- مفهوم مصنوعات فنی (Technical Artefacts)

۲- مفهوم سیستم‌های فنی (Technical Systems)

۳- شبیه‌سازی عملکرد سیستم‌های فنی با جریان‌های ماده و انرژی و سیگنالپیاده‌سازی ساختار عملکرد

پیاده سازی ساختار عملکرد در طراحی مفهومی (Functions Structure Establishment)

در این درس موضوعات زیر را بررسی می‌کنیم:

۱- مفهوم عملکرد یا فانکشن در طراحی

۲- بررسی انواع عملکردها در طراحی مهندسی (مفید، غیرمفید، کلی، جزئی، اصلی، فرعی)

۳- افعال یکسان‌سازی شده برای توصیف عملکردها

۴- مفهوم ساختار عملکرد

۵- آموزش پیاده‌سازی ساختار عملکرد

۶- تجزیه و تحلیل پنج مثال از پیاده‌سازی ساختار عملکردتوسعه‌ی ساختارهای کاری

پیاده‌سازی ساختارهای کاری یا Working Structures

در این درس موضوعات زیر را بررسی می‌کنیم:

۱- مفهوم اصول کاری (Working Principles)

۲- نحوه‌ی توصیف اصول کاری

۳- نحوه‌ی ایجاد ساختارهای کاری (Working Structures)

۴- ارزیابی اصول کاری و ساختارهای کاریتوسعه‌ی مفاهیم

توسعه مفاهیم (Concepts) در طراحی مفهومی

در این درس موضوعات زیر را بررسی می‌کنیم:

۱- تبدیل ساختارهای کاری به مفاهیم پیشنهادی

۲- ارزیابی مفاهیم پیشنهادی با کمک رویه‌ی پیشنهادی پال و بیتز