به برگه‌ی مقدمات طراحی خوش آمدید. اینجا یکی از زیرمجموعه‌های دوره‌ی طراحی مهندسی است و مطالب آن به درک بهتر طراحی و فرایندها و روش‌های آن کمک می‌کند.

مقدمات طراحی

طراحی مهندسی چیست؟

طراحی مهندسی یا Engineering Design چیست

در این درس با مفاهیم طراحی و طراحی مهندسی از جنبه‌های مختلف آشنا می‌شوید و در مورد عناوین زیر بحث می‌کنیم:

۱- مفهوم مهندسی

۲- مفهوم طراحی

۳- مفهوم طراحی مهندسی

۴- اهمیت طراحی مهندسی

۵- انواع طراحی تطبیقی، توسعه، نو و انتخابی

۶- مقایسه‌ی طراحی مهندسی با عناوین مشابه

۷- مرور اجمالی بر دلایل شکست طرح‌های مهندسیفرایند طراحی و انواع آن

فرایند طراحی

در این درس موضوعات زیر را بررسی می‌کنیم:

۱- مفهوم فرایند طراحی

۲- تفاوت فرایند طراحی یا روش طراحی

۳- فرایندهای طراحی توصیفی و تجویزی

۴- فرایند چهار مرحله‌ای کراس

۵- فرایند طراحی French

۶- فرایند طراحی Archer

۷- فرایند طراحی VDI2221

۸- فرایند طراحی Pahl و Beitzچرخه عمر محصول

در این درس موضوعات زیر را بررسی می‌کنیم:

۱- مفهوم مدل چرخه عمر محصول (Product Life Cycle)

۲- مراحل چهارگانه‌ی زندگی محصول شامل معرفی و رشد و بلوغ و زوال

۳- ویژگی‌های محصول در هر کدام از مراحل زندگیتصمیم گیری، حل مساله و جایگاهشان در طراحی

مهارت حل مساله و تصمیم گیری

در این درس موضوعات زیر را بررسی می‌کنیم:

۱- مفهوم تصمیم‌گیری (Decision Making)

۲- مفهوم مسأله (Problem) و حل مسأله (Problem Solving)

۳- مفهوم فرایند حل مسأله (Problem Solving Process)

۴- ارتباط و تمایز تصمیم‌گیری و حل مسأله

۵- ضرورت مهارت‌های تصمیم‌گیری و حل مسأله در طراحیفرایند حل مسأله

فرایند حل مساله

در این درس موضوعات زیر را بررسی می‌کنیم:

۱- مفهوم فرایند حل مسأله

۲- فرایندهای اختصاصی و عمومی حل مسأله

۳- مقایسه‌ی فرایندهای رایج چهار، پنج و شش مرحله‌ای حل مسأله

۴- مروری بر مراحل فرایند چهار مرحله‌ای حل مسألهمروری بر روش‌ها و ابزارهای حل مسئله در طراحی

روشها و ابزارهای حل مسئله

در این درس موضوعات زیر را بررسی می‌کنیم:

۱- روش‌های مبتنی بر جمع‌آوری و پردازش داده‌ها و اطلاعات

۲- روش‌ها و ابزارهای ایده‌پردازی خلاق

۳- ابزارهای تصویرسازی و طبقه‌بندی

۴- معرفی منابعی برای مطالعه‌ی بیشتر روش‌ها و ابزارهای حل مسألهجمع‌آوری اطلاعات طراحی

جمع‌آوری اطلاعات طراحی

در این درس موضوعات زیر را بررسی می‌کنیم:

۱- بررسی تفاوت داده، اطلاعات و دانش

۲- تشریح ضرورت جمع‌آوری اطلاعات در طراحی

۳- تشریح جایگاه جمع‌آوری اطلاعات در فرایند طراحی

۴- بررسی اطلاعات مورد نیاز در طراحی و معرفی منابع آن‌هامفاهیم و اصطلاحات مهم در تصمیم گیری

مفاهیم و اصطلاحات مهم در تصمیم گیری

در این درس موضوعات زیر را بررسی می‌کنیم:

۱- بررسی مفهوم مدل تصمیم‌گیری

۲- بررسی مفاهیم اهداف، وضعیت‌های طبیعی، پیامدها، آلترناتیوها، وضعیت آگاهی، مطلوبیت

۳- انواع شرایط تصمیم‌گیری شامل قطعیت، عدم قطعیت و ریسکرايج‌ترين روش‌ها و ابزارهای ارزیابی در طراحی مهندسی

تکنیک ها و روش های ارزیابی در طراحی

در این درس عناوین زیر را بررسی می‌کنیم:

۱- ارزیابی با معیارهای مطلق (Absolute Criteria)

۲- استفاده از مدل‌ها در ارزیابی (Models)

۳- شبیه‌سازی (Simulation)

۴- معرفی اولیه‌ی نمودار PUGH

۵- ماتریس تصمیم‌گیری وزن‌دار (Weighted Decision Making Matrix)

۶- معرفی اولیه‌ی درخت اهداف (Objectives Tree)

۷- معرفی اولیه‌ی فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)درخت اهداف (Objectives Tree)

درخت اهداف یا Objectives Tree

در این درس موضوعات زیر را بررسی می‌کنیم:

۱- آشنایی با نمودار درخت اهداف

۲- روش ترسیم درخت اهداف به همراه مثال

۳- روش وزن‌دهی با معیارها به کمک درخت اهداف به همراه مثالنمودار PUGH

دپاگرام پاگ (Pugh Diagram)

در این درس روش استفاده از نمودار PUGH برای ارزیابی و انتخاب گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم.فرایند تحلیل سلسله ‌مراتبی (AHP)

فرایند تحلیل سلسله ‌مراتبی (Analytic Hierarchy Process یا AHP)

در این درس، شیوه‌ی استفاده از AHP برای اهداف زیر را بررسی می‌کنیم:

۱- وزن‌دهی به معیارها یا شاخص‌های تصمیم‌گیری

۲- اولویت‌بندی و انتخاب گزینه‌ها

۳- آزمون هماهنگی نتایج (در مورد وزن‌ها و اولویت‌بندی‌های تعیین شده)