درس دوم: محیط Sketch و ترسیم دو بعدی در کتیا

شما درس دوم با موضوع محیط طراحی دوبعدی کتیا (یا محیط Sketch)  را مشاهده می نمایید. جهت مشاهده سایر درس های این دوره کلیک کنید.

ویدئوی آموزش محیط Sketch