نمودار PUGH

درخت اهداف (Objectives Tree)

انتزاعی سازی در طراحی مفهومی

فرایند طراحی مفهومی