توسعه‌ مفاهیم (Concepts)

نمودار PUGH

درخت اهداف (Objectives Tree)