انتزاعی سازی در طراحی مفهومی

فرایند طراحی مفهومی

فاز دوم طراحی مهندسی

فاز اول طراحی مهندسی

مقدمات طراحی

جمع‌آوری اطلاعات

فرایند حل مساله