اقتصاد خرد و اقتصاد کلان

بده بستان یا مبادله (Trade-off)