اقتصاد خرد و اقتصاد کلان

هزینه فرصت یا Opportunity Cost

بده بستان یا مبادله (Trade-off)