در تصویر زیر نمای کلّی مطالب ویکی‌تولید و برنامه‌های بلندت مدت آن را مشاهده می‌کنید:

در حال حاضر روی پروژه‌های زیر کار می‌کنیم که درصد پیشرفت آن‌ها را می‌توانید به صورت روزانه در این بخش مشاهده کنید:

مجموعه‌ی طراحی مهندسی
آماده‌سازی کمپین ققنوس
تهیه‌ی فایل صوتی حقوق کار
دوره‌ی طرح‌ریزی
مجموعه‌ی حقوق کار