در تصویر زیر نمای کلّی مطالب ویکی‌تولید و برنامه‌های بلندت مدت آن را مشاهده می‌کنید:

در حال حاضر روی پروژه‌های زیر کار می‌کنیم که درصد پیشرفت آن‌ها را می‌توانید به صورت روزانه در این بخش مشاهده کنید:

دوره‌ی طرح‌ریزی
مجموعه‌ی حمل‌ونقل مواد
مجموعه‌ی حقوق کار

برنامه‌ی ویکی تولید تا شروع تابستان:


اضافه کردن سرفصل‌های تکمیلی و جدید به دوره‌ی حقوق کار (این دوره کامل شده است)