صرفه جویی به مقیاس

هزینه سرمایه (Cost of Capital)

هزینه فرصت یا Opportunity Cost

هزینه‌های ثابت و متغیر