نام آزمون: آزمون مقدماتی Business Model

موضوع: سنجش آشنایی کاربر با کلیّات بوم مدل کسب‌وکار

سطح: ساده